برنامه آزمون‌ها و کلاس‌های آتی مایزیست

آزمون آنلاین یازدهم: چهارشنبه ۲۴ دی ۹۹ ـ ساعت ۱۴

آزمون آنلاین دوازدهم: چهارشنبه ۲۴ دی ۹۹ ـ ساعت ۱۵

آزمون کلاس آی‌کیوتست: شنبه ۲۷ دی ۹۹ ـ ساعت ۱۴

کلاس آنلاین آی‌کیوتست: یک‌شنبه ۲۸ دی ۹۹ ـ ساعت ۹