امتحانات دروس اختصاصی مای‌آزمون

این امتحانات شامل همه‌ی دروس اختصاصی هستند. تمامی سؤالات این آزمون‌ها، توسط برترین مؤلفان کشوری انتشارات‌های مطرح طراحی و آماده‌سازی می‌شوند.

نوع آزمون برنامه‌ای (دو هفته یک‌بار)

۱۶ مرحله آزمون

دوره‌ای (چهار هفته یک‌بار)

۱۰ مرحله آزمون

دروس آزمون پکیج کامل ‌تک‌آزمون پکیج کامل ‌تک‌آزمون
اختصاصی ثبت‌نام (با تخفیف ویژه)

۷۲۰هزار تومان ¬ ۳۴۹هزار تومان

ثبت‌نام

۴۵هزار تومان

ثبت‌نام (با تخفیف ویژه)

۵۰۰هزار تومان ¬ ۲۴۹هزار تومان

ثبت‌نام

۵۰هزار تومان

۱- کامل‌ترین پاسخنامه‌ی تشریحی کشور شامل درس‌نامه و کادر آموزشی

۲- ارائه‌ی تحلیل مشاوره‌ای توسط واحد مشاوره‌ی مای‌آزمون پس از هر امتحان

برنامه‌ی آزمون‌های برنامه‌ای

شماره آزمون تاریخ شروع آزمون توضیح آزمون
۱ ۱۷ مهر ۹۸ ۲۰٪ اول نیم‌سال اول دوازدهم + دهم
۲ ۱ آبان ۹۸ ۲۰٪ دوم نیم‌سال اول دوازدهم + دهم
۳ ۱۵ آبان ۹۸ ۲۰٪ سوم نیم‌سال اول دوازدهم + دهم
۴ ۲۹ آبان ۹۸ ۲۰٪ چهارم نیم‌سال اول دوازدهم + دهم
۵ ۱۳ آذر ۹۸ ۲۰٪ پنجم نیم‌سال اول دوازدهم + دهم
۶ ۲۷ آذر ۹۸ تکمیل نیم‌سال اول دوازدهم + شروع یازدهم
۷ ۱۸ دی ۹۸ جمع‌بندی نیم‌سال اول دوازدهم
۸ ۲ بهمن ۹۸ جمع‌بندی مباحث پایه‌ی دهم
۹ ۱۶ بهمن ۹۸ شروع نیم‌سال دوم دوازدهم + یازدهم
۱۰ ۳۰ بهمن ۹۸ ادامه نیم‌سال دوم دوازدهم + یازدهم
۱۱ ۱۴ اسفند ۹۸ ادامه نیم‌سال دوم دوازدهم + پایان یازدهم
۱۲ ۵ فروردین ۹۹ جمع‌بندی کل مباحث پایه
۱۳ ۱۳ فروردین ۹۹ جمع‌بندی نیم‌سال اول دوازدهم
۱۴ ۲۷ فروردین ۹۹ ادامه نیم‌سال دوم دوازدهم + جمع‌بندی دهم
۱۵ ۱۰ اردیبهشت ۹۹ پایان نیم‌سال دوم دوازدهم + جمع‌بندی یازدهم
۱۶ ۲۴ اردیبهشت ۹۹ جمع‌بندی نیم‌سال دوم دوازدهم
برنامه‌ی آزمون‌های جامع در آینده اعلام می‌شود.

برنامه‌ی آزمون‌های دوره‌ا‌ی

شماره آزمون آزمون معادل برنامه‌ای تاریخ شروع آزمون توضیح آزمون
۱ ۱ و ۲ ۱ آبان ۹۸ ۴۰٪ اول نیم‌سال اول دوازدهم + دهم
۲ ۳ و ۴ ۲۹ آبان ۹۸ ۴۰٪ دوم نیم‌سال اول دوازدهم + دهم
۳ ۵ و ۶ ۲۷ آذر ۹۸ پایان نیم‌سال اول دوازدهم + پایان دهم +‌ شروع یازدهم
۴ ۷ ۱۸ دی ۹۸ جمع‌بندی نیم‌سال اول دوازدهم
۵ ۸ ۲ بهمن ۹۸ جمع‌بندی مباحث پایه‌ی دهم
۶ ۹ و ۱۰ ۳۰ بهمن ۹۸ شروع نیم‌سال دوم دوازدهم + یازدهم
۷ ۱۲ ۵ فروردین ۹۹ جمع‌بندی کل مباحث پایه
۸ ۱۳ ۱۳ فروردین ۹۹ جمع‌بندی نیم‌سال اول دوازدهم
۹ ۱۱ و ۱۴ ۲۷ فروردین ۹۹ ادامه نیم‌سال دوم دوازدهم + جمع‌بندی دهم
۱۰ ۱۵ و ۱۶ ۲۴ اردیبهشت ۹۹ پایان نیم‌سال دوم دوازدهم + جمع‌بندی یازدهم
برنامه‌ی آزمون‌های جامع در آینده اعلام می‌شود.