امتحانات دروس عمومی و اختصاصی مای‌آزمون

این امتحانات شامل همه‌ی دروس عمومی و اختصاصی هستند. تمامی سؤالات این آزمون‌ها، توسط برترین مؤلفان کشوری انتشارات‌های مطرح طراحی و آماده‌سازی می‌شوند.

نوع آزمون برنامه‌ای (دو هفته یک‌بار)

۱۶ مرحله آزمون

دوره‌ای (چهار هفته یک‌بار)

۱۰ مرحله آزمون

دروس آزمون پکیج کامل ‌تک‌آزمون پکیج کامل ‌تک‌آزمون
عمومی + اختصاصی ثبت‌نام (با تخفیف ویژه)

۹۶۰هزار تومان ¬ ۴۱۹هزار تومان

ثبت‌نام

۶۰هزار تومان

ثبت‌نام (با تخفیف ویژه)

۶۵۰هزار تومان ¬ ۳۱۹هزار تومان

ثبت‌نام

۶۵هزار تومان

۱- کامل‌ترین پاسخنامه‌ی تشریحی کشور شامل درس‌نامه و کادر آموزشی

۲- ارائه‌ی تحلیل مشاوره‌ای توسط واحد مشاوره‌ی مای‌آزمون پس از هر امتحان

برنامه‌ی آزمون‌های برنامه‌ای

شماره آزمون تاریخ شروع آزمون توضیح آزمون
۱ ۱۷ مهر ۹۸ ۲۰٪ اول نیم‌سال اول دوازدهم + دهم
۲ ۱ آبان ۹۸ ۲۰٪ دوم نیم‌سال اول دوازدهم + دهم
۳ ۱۵ آبان ۹۸ ۲۰٪ سوم نیم‌سال اول دوازدهم + دهم
۴ ۲۹ آبان ۹۸ ۲۰٪ چهارم نیم‌سال اول دوازدهم + دهم
۵ ۱۳ آذر ۹۸ ۲۰٪ پنجم نیم‌سال اول دوازدهم + دهم
۶ ۲۷ آذر ۹۸ تکمیل نیم‌سال اول دوازدهم + شروع یازدهم
۷ ۱۸ دی ۹۸ جمع‌بندی نیم‌سال اول دوازدهم
۸ ۲ بهمن ۹۸ جمع‌بندی مباحث پایه‌ی دهم
۹ ۱۶ بهمن ۹۸ شروع نیم‌سال دوم دوازدهم + یازدهم
۱۰ ۳۰ بهمن ۹۸ ادامه نیم‌سال دوم دوازدهم + یازدهم
۱۱ ۱۴ اسفند ۹۸ ادامه نیم‌سال دوم دوازدهم + پایان یازدهم
۱۲ ۵ فروردین ۹۹ جمع‌بندی کل مباحث پایه
۱۳ ۱۳ فروردین ۹۹ جمع‌بندی نیم‌سال اول دوازدهم
۱۴ ۲۷ فروردین ۹۹ ادامه نیم‌سال دوم دوازدهم + جمع‌بندی دهم
۱۵ ۱۰ اردیبهشت ۹۹ پایان نیم‌سال دوم دوازدهم + جمع‌بندی یازدهم
۱۶ ۲۴ اردیبهشت ۹۹ جمع‌بندی نیم‌سال دوم دوازدهم
برنامه‌ی آزمون‌های جامع در آینده اعلام می‌شود.

برنامه‌ی آزمون‌های دوره‌ا‌ی

شماره آزمون آزمون معادل برنامه‌ای تاریخ شروع آزمون توضیح آزمون
۱ ۱ و ۲ ۱ آبان ۹۸ ۴۰٪ اول نیم‌سال اول دوازدهم + دهم
۲ ۳ و ۴ ۲۹ آبان ۹۸ ۴۰٪ دوم نیم‌سال اول دوازدهم + دهم
۳ ۵ و ۶ ۲۷ آذر ۹۸ پایان نیم‌سال اول دوازدهم + پایان دهم +‌ شروع یازدهم
۴ ۷ ۱۸ دی ۹۸ جمع‌بندی نیم‌سال اول دوازدهم
۵ ۸ ۲ بهمن ۹۸ جمع‌بندی مباحث پایه‌ی دهم
۶ ۹ و ۱۰ ۳۰ بهمن ۹۸ شروع نیم‌سال دوم دوازدهم + یازدهم
۷ ۱۲ ۵ فروردین ۹۹ جمع‌بندی کل مباحث پایه
۸ ۱۳ ۱۳ فروردین ۹۹ جمع‌بندی نیم‌سال اول دوازدهم
۹ ۱۱ و ۱۴ ۲۷ فروردین ۹۹ ادامه نیم‌سال دوم دوازدهم + جمع‌بندی دهم
۱۰ ۱۵ و ۱۶ ۲۴ اردیبهشت ۹۹ پایان نیم‌سال دوم دوازدهم + جمع‌بندی یازدهم
برنامه‌ی آزمون‌های جامع در آینده اعلام می‌شود.